Sök

Allmänna villkor - Annonsering av reklam

 1. Allmänt och Sekretess
  Dessa villkor tillämpas mellan Ayla Sites HB/Bilbingon.se (Ayla Sites) och vår kund, vilken avser att använda vår Annonseringstjänst för reklam. Kunden och Ayla Sites ska iaktta sekretess beträffande icke allmänt kända uppgifter om varandras verksamhet som kommer till känna i samband med annonseringen.

 2. Order och Betalning
  Betalning görs direkt vid beställning via bankgiro (faktura 30 dagar),  Stripe(VISA/MASTERCARD) eller annat sätt efter överenskommelse. Order om Annonsering är bindande. Om kunden vill avbryta debiteras ändå full betalning av annonseringen. Om betalning uteblir trots påminnelser äger Ayla Sites rätten erhålla dröjsmålsränta, påminnelseavgift samt att skicka fakturan till inkasso för indrivning.  Samtliga priser är Svenska kronor och exklusive moms.
   
 3. Annonser
  Kunden åtar sig att i Annons endast marknadsföra produkter och/eller tjänster som erbjuds av Kunden eller  bolag i Kundens koncern. Kunden ansvarar för att Annonser som publiceras på Bilbingon.se uppfyller de regler som anges i dessa allmänna villkor.

  Innehållet i Annons får inte strida mot svensk lag, ICC:s regler för reklam och marknadskommunikation, Ayla Sites vid var tid gällande riktlinjer eller andra tillämpliga regler eller föreskrifter. Innehållet i Annons får inte göra intrång i annans rättigheter. Annonsen får inte väcka förargelse, t.ex. genom att innehålla inslag av hets mot folkgrupp, pornografi eller våld. Kunden ansvarar för att eventuella personer som kan identifieras i Annons (exempelvis genom en bild eller en film eller enbart genom sitt namn) har godkänt sin medverkan i Annonsen.

  Annonsören ska tillse att Annons är i överensstämmelse med tillämpliga dataskyddsregler, inklusive dataskyddsförordningen (“GDPR”), och att Ayla Sites genom exponering av Annons inte agerar i strid med tillämpliga dataskyddsregler. Externa länkar till annan än Annonsören är inte tillåtna i Annonsen.

  Om en Annons, enligt Ayla Sites bedömning, inte uppfyller Ayla Sites villkor för annonsering har Ayla Sites rätt att neka eller avbryta publicering av Annons eller göra sådana ändringar i Annonsen som krävs för att Annonsen ska uppfylla villkoren. Ayla Sites har även rätt att, helt eller delvis, stänga av eller avbryta publicering av Kundens Annonser om:
  A) Kunden bryter mot Ayla Sites allmänna villkor för Annonseringen.
  B) Kunden eller representant för Kunden, beter sig olämpligt gentemot Ayla Sites personal, användare eller andra kunder.
  C) Kunden inte följer Allmänna reklamationsnämndens beslut eller andra konsumentskyddande lagar.


 4. Force majeure
  Ayla Sites ska undantas från skadestånd och andra påföljder om fullgörandet av avtalet hindras eller hindras av någon omständighet - som t.ex. krig, regeringens ingripande, störningar, begränsningar av energiförsörjningen, störningar på arbetsmarknaden, förbud, begränsningar, saknade tillstånd, olyckor, ogynnsamma transporter eller väderförhållanden eller missade leveranser från underleverantörer - vilket Ayla Sites inte rimligen kunde förutse vid tidpunkten för avtalets ingående och vars konsekvenser Ayla Sites inte kunde undvika eller övervinna.  Ayla Sites är inte ansvarig för direkta eller indirekta skador och ekonomiska förluster

 5. Tvist
  Tvister om tolkningen eller tillämpningen av detta avtal ska avgöras av en svensk domstol i enlighet med svensk lag.

 6. Ändring av villkor och priser
  Dessa användarvillkor för Annonsering kan ändras när som helst. Eventuella ändringar av villkoren träder i kraft omedelbart efter att de har publicerats på vår webbplats. Redan avtalade annonser kommer inte att ändras i pris. Ändringar ersätter det gamla avtalet. Ayla Sites har rätt att ändra priser för tjänster samt justera begränsningar för tjänster som tillhandahålls kunder, eventuell prisjustering kommer alltid att publiceras på vår webbplats. 
Senast ändrat: 2021-07-17
Ayla Sites HB

Reklam