Sök

Allmänna villkor - Annonsering med reklambanners

 1. Allmänt och Sekretess
  Dessa villkor tillämpas mellan Moonserver AB/Bilbingon.se samt Hallbingon.se (Moonserver) och vår kund, vilken avser att använda vår Annonseringstjänst för reklam. Kunden och  Moonserver ska iaktta sekretess beträffande icke allmänt kända uppgifter om varandras verksamhet som kommer till känna i samband med annonseringen. Med Företagskund menas Bingohallar och liknande.

 2. Order och Betalning
  Betalning görs direkt vid beställning via bankgiro (faktura),  Stripe(VISA/MASTERCARD) eller annat sätt efter överenskommelse.

  För företagskunder gäller: En order om Annonsering är bindande. Om företagskunden vill avbryta debiteras ändå full betalning av annonseringen. Om betalning uteblir trots påminnelser äger Moonserver rätten erhålla dröjsmålsränta, påminnelseavgift samt att skicka fakturan till inkasso för indrivning. 

  För Ideella föreningar gäller: En order om Annonsering är bindande.  Om Annonseringen avbryts: inom 5 dagar innan annonseringen startat debiteras endast 10% av totala beloppet,  dagen innan/samma dag eller efter start debiteras 50% av beloppet. Avbryts annonseringen 6 dagar och före det makuleras fakturan och ingen debitering sker.

  Samtliga priser är Svenska kronor och exklusive moms.  För ideella föreningar har vi 20 dagars betalningsvillkor på fakturor och för Företagskunder skickar vi via Svea Bank och om de köper fakturan av oss får ni 30 dagar, annars blir det 10 dagar på fakturan.

 3. Annonser
  Kunden åtar sig att i Annons endast marknadsföra produkter och/eller tjänster som erbjuds av Kunden eller  bolag i Kundens koncern. Kunden ansvarar för att Annonser som publiceras på  Bilbingon.se samt Hallbingon.se  uppfyller de regler som anges i dessa allmänna villkor.

  Innehållet i Annons får inte strida mot svensk lag, ICC:s regler för reklam och marknadskommunikation,  Moonserver vid var tid gällande riktlinjer eller andra tillämpliga regler eller föreskrifter. Innehållet i Annons får inte göra intrång i annans rättigheter. Annonsen får inte väcka förargelse, t.ex. genom att innehålla inslag av hets mot folkgrupp, pornografi eller våld. Kunden ansvarar för att eventuella personer som kan identifieras i Annons (exempelvis genom en bild eller en film eller enbart genom sitt namn) har godkänt sin medverkan i Annonsen.

  Annonsören ska tillse att Annons är i överensstämmelse med tillämpliga dataskyddsregler, inklusive dataskyddsförordningen (“GDPR”), och att  Moonserver genom exponering av Annons inte agerar i strid med tillämpliga dataskyddsregler. Externa länkar till annan än Annonsören är inte tillåtna i Annonsen.

  Om en Annons, enligt  Moonservers bedömning, inte uppfyller  Moonservers  villkor för annonsering har  Moonserver  rätt att neka eller avbryta publicering av Annons eller göra sådana ändringar i Annonsen som krävs för att Annonsen ska uppfylla villkoren.  Moonserver har även rätt att, helt eller delvis, stänga av eller avbryta publicering av Kundens Annonser om:
  A) Kunden bryter mot  Moonservers allmänna villkor för Annonseringen.
  B) Kunden eller representant för Kunden, beter sig olämpligt gentemot Moonserver personal, användare eller andra kunder.
  C) Kunden inte följer Allmänna reklamationsnämndens beslut eller andra konsumentskyddande lagar.

 4. Force majeure
  Moonserver ska undantas från skadestånd och andra påföljder om fullgörandet av avtalet hindras eller hindras av någon omständighet - som t.ex. krig, regeringens ingripande, störningar, begränsningar av energiförsörjningen, störningar på arbetsmarknaden, förbud, begränsningar, saknade tillstånd, olyckor, ogynnsamma transporter eller väderförhållanden eller missade leveranser från underleverantörer - vilket  Moonserver  inte rimligen kunde förutse vid tidpunkten för avtalets ingående och vars konsekvenser  Moonserver inte kunde undvika eller övervinna. Moonserver är inte ansvarig för direkta eller indirekta skador och ekonomiska förluster

 5. Tvist
  Tvister om tolkningen eller tillämpningen av detta avtal ska avgöras av en svensk domstol i enlighet med svensk lag.

 6. Ändring av villkor och priser
  Dessa användarvillkor för Annonsering kan ändras när som helst. Eventuella ändringar av villkoren träder i kraft omedelbart efter att de har publicerats på vår webbplats. Redan avtalade annonser kommer inte att ändras i pris. Ändringar ersätter det gamla avtalet. Moonservers har rätt att ändra priser för tjänster samt justera begränsningar för tjänster som tillhandahålls kunder, eventuell prisjustering kommer alltid att publiceras på vår webbplats. 


  Senast ändrat: 2021-11-01
  Moonserver AB  <- Tillbaka
Reklam